Plany inwestycyjne Miasta Krakowa

Na rynku

Jednym z punktów konferencji towarzyszącej 132. Edycji Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań, jaka odbyła się w dniach 16 i 17 lutego br., było omówienie planów inwestycyjnych i infrastrukturalnych Miasta, którego dokonał Grzegorz Stawowy, Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa.

fot. LT
fot. LT

Prezentując „Plany inwestycyjne i infrastrukturalne Miasta Krakowa w 2019 roku w kontekście planowanych inwestycji deweloperskich”, bo tak brzmiał pełny tytuł wystąpienia, Grzegorz Stawowy przedstawił bieżącą sytuację finansową Krakowa, omówił także najważniejsze zagadnienia związane z ponoszonymi przez Miasto wydatkami oraz prowadzonymi i planowanymi inwestycjami miejskimi.

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK omówił najważniejsze założenia przyjętego w styczniu 2019 r. budżetu Miasta, które sytuują Kraków na pozycji drugiego największego miasta w Polsce pod względem sytuacji majątkowej. Absolutnym liderem pozostaje Warszawa, Kraków znajduje się z kolei daleko przed kolejnymi na liście miastami.

Największą miejską inwestycją, o wartości ponad 900 mln zł, jest obecnie Trasa Łagiewnicka. Prace z nią związane są mocno zaawansowane, choć nie obywa się bez przeszkód, jakie niosą ze sobą np. protesty mieszkańców.

Znaczącą pozycją w budżecie jest w roku 2019 zieleń miejska, przewidziano na nią bowiem 153 mln zł, czyli najwięcej w dotychczasowej historii. Kwota ta obejmuje przy tym tylko wydatki inwestycyjne i „utrzymaniowe”, czyli budowę parków, parków kieszonkowych, zieleńców, czy utrzymanie zieleni już istniejącej – nie uwzględniono tu natomiast kosztów związanych z wykupami gruntów.

Spore kwoty pochłonie w roku 2019 budowa basenów, których w tym momencie w Krakowie powstaje 5: w Nowej Hucie, na os. Na Kozłówce, na Krowodrzy, w Czyżynach i na Ruczaju. Zgodnie z przyjętymi zasadami baseny te w godzinach przedpołudniowych i wczesnopopołudniowych będą wykorzystywane przez szkoły i sekcje sportowe, natomiast w późniejszych godzinach, a także w weekendy pozostaną do dyspozycji mieszkańców. Na wyposażenie realizowanych obiektów składają się m.in. sauny, jacuzzi, sale do fitnessu i zajęć ruchowych. Wyróżnikiem nowych basenów jest ruchome dno, które z jednej strony podnosi koszt inwestycji, ale z drugiej umożliwia bardziej wszechstronne ich wykorzystanie, np. jednoczesną dostępność dla różnych grup wiekowych, optymalizującą wykorzystanie obiektu. W ostatnich latach kilka podobnych basenów zostało już oddanych do użytku.

Inną ze wspomnianych przez Grzegorza Stawowego, a prowadzonych obecnie w Krakowie dużych inwestycji, mocno jednocześnie doskwierających mieszkańcom zachodniej części miasta, jest modernizacja linii tramwajowej od Bronowic do ulicy Karmelickiej. W drugim etapie tego projektu przebudowana zostanie także sama ul. Karmelicka.

Największą po stronie zakupów pozycją w aktualnym budżecie miasta jest regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości – składają się na nią m.in. wykupy terenu pod inwestycje drogowe, pokrycie roszczeń odszkodowawczych wynikających z decyzji administracyjnych, czy wywłaszczenia pod cele publiczne zapisane w planach miejscowych. Istotnym wymienionym w tym miejscu elementem budżetu jest także zakup Szpitala Uniwersyteckiego. W tegorocznym budżecie wpisano również wydatki związane z wykupem terenu Lasu Borkowskiego.

Do powyżej wymienionych elementów, już doprecyzowanych i konkretnie wycenionych w budżecie miasta, dochodzą zawsze wydatki na zdarzenia nieprzewidziane, a także jeszcze ostatecznie niezatwierdzone inwestycje.

Wśród tzw. inwestycji programowych 45 milionów zł przewidziano w budżecie na poprawę warunków w szpitalach miejskich, czy rozbudowę i modernizację DPS-ów. 146 mln zł przeznaczono z kolei na wydatki związane z transportem – m.in. przebudowy ulic, kolejne etapy takich inwestycji, czy nakłady na transport zbiorowy. W podaną kwotę nie są wliczane koszty zakupu taboru, które ponosi z własnych środków MPK. Wydatki na mieszkalnictwo (21 mln zł) obejmują m.in. realizację budynków wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza w Nowej Hucie oraz budowę dwóch osiedli komunalnych na Ruczaju.

Ważnym elementem w budżecie są duże inwestycje oświatowe. Ich przykładem może być rozpoczęta już budowa szkoły na os. Gotyk na Górce Narodowej – jak podkreślił prelegent, po raz pierwszy od wielu lat będzie to nowy obiekt edukacyjny. Jednocześnie trwa rozbudowa szkół na Ruczaju, w planach jest również nowa szkoła na Klinach, przy ul. Biskupa Albina Małysiaka. Podobne działania dotyczą także przedszkoli. Zdaniem Grzegorza Stawowego są to przedsięwzięcia świadczące o nowym trendzie w planowaniu zadań i wydatków Miasta Krakowa, na skalę niespotykaną dotychczas w zakresie oświaty.

Wśród poruszonych przez Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK zagadnień znalazły się także te dotyczące planowania przestrzennego. Pierwszym z nich jest planowana zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym. Drugim – nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Biuro Planowania Przestrzennego przygotowuje także analizy uwarunkowań planistycznych dla poszczególnych obszarów Krakowa.

Ważnym elementem strategii planowania przestrzennego są oczywiście miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z informacji podanych przez Grzegorza Stawowego wynika, że zgodnie z przyjętym założeniem do końca obecnej kadencji, równolegle z pracami nad studium, Kraków zostanie w całości pokryty planami miejscowymi. Wśród przewidzianych na najbliższe tygodnie wspomniane zostały prace związane z planami dla m.in. Stradomia, Kleparza i Nowego Świata.

W trakcie wystąpienia Grzegorz Stawowy podkreślił też – pośród innych prowadzonych inwestycji transportowych - znaczenie rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Piasta Kołodzieja. Zaawansowane prace związane z budową węzła przesiadkowego kolei aglomeracyjnej, obejmującego także parking Park & Ride i nową pętlę tramwajową, w najbliższej przyszłości diametralnie zmienią sytuację komunikacyjną w tej części miasta - dojazd pociągiem do centrum Krakowa potrwa bowiem znacznie krócej niż podróż tramwajem czy samochodem.

Podczas prelekcji poruszony został także problem tzw. uchwały krajobrazowej. Głównym i niebudzącym większych wątpliwości założeniem tego projektu pozostaje oczyszczenie terenów gminnych ze szpecących ją nośników reklamowych. Problem okazuje się jednak tkwić w szczegółach - poszczególnych parametrach i wytycznych zapisanych w projekcie, których przyjęcie mogłoby wpłynąć na funkcjonowanie lokalnych firm związanych z branżą reklamową.

B.

Czytaj także:

132. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań - ruszył nowy sezon targowy.

Zamknij [x]

Czytaj także:

132. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań - ruszył nowy sezon targowy.

Zamknij [x]