Regulamin

Regulamin obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KRAKOWSKIEGO SERWISU MIESZKANIOWEGO DOMINIUM.PL

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z Krakowskiego Serwisu Mieszkaniowego DOMINIUM.PL (www.dominium.pl), przeznaczonego do prezentacji nieruchomości z rynku pierwotnego i wtórnego w zakresie ogłoszeń umieszczanych przez przedsiębiorców oraz świadczenia innych usług. Każda osoba korzystająca z serwisu DOMINIUM.PL jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Definicje

1. DOMINIUM.PL lub Serwis - serwis internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.dominium.pl oraz jej podstronach, prowadzony przez Roberta Borzyma (NIP: 6781308976, REGON: 121247267) oraz Bartłomieja Dyląga (6781173855, REGON: 121157699), prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg spółka cywilna z siedzibą w Krakowie (30-015 Kraków), ul. Świętokrzyska 12/412, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004 (zwana dalej FRISCOM s.c.), służący do umieszczania przez Ogłoszeniodawców Ogłoszeń oraz do świadczenia innych usług, w tym także na rzecz Użytkowników, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Ogłoszenie - czasowo udostępnione Ogłoszeniodawcy miejsce na stronie internetowej Serwisu, umożliwiające sporządzenie przez niego informacji o możliwości sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości pochodzących zarówno z rynku pierwotnego (inwestycje, mieszkania, domy i apartamenty), jak i wtórnego (mieszkania, domy, lokale i działki). Ogłoszenie jest płatne i zamieszczane jest w Serwisie na podstawie zawartej na piśmie przez FRISCOM s.c. umowy z Ogłoszeniodawcą o umieszczenie prezentacji inwestycji lub ogłoszeń dotyczących nieruchomości. Ogłoszenie może zawierać m.in. opis nieruchomości, jej lokalizację na mapie, zdjęcia, wizualizacje oraz dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obelżywe, innych treści zakazanych przez prawo oraz noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a także takich, które mogłyby działać na szkodę FRISCOM s.c.

3. Cennik - ustalane przez FRISCOM s.c. opłaty za umieszczenie Ogłoszeń oraz reklam w Serwisie, uiszczane przez Ogłoszeniodawcę na rzecz FRISCOM s.c. na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te podmioty.

4. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Serwisu.

5. Ogłoszeniodawca – Użytkownik, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której działalność zawodowa związana jest z rynkiem obrotu nieruchomościami, w szczególności deweloperzy, właściciele nieruchomości, zarządcy i pośrednicy nieruchomości, a także agencje reklamowe. Ogłoszeniodawcą jest podmiot, który zlecił zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie w imieniu własnym lub jednego z podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim, jak i podmiot, w imieniu którego to zlecenie nastąpiło.

6. Polityka Prywatności – postanowienia określające zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników i Ogłoszeniodawców, zamieszczony w Serwisie na podstronie, na której znajduje się niniejszy Regulamin.

7. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez FRISCOM s.c., określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z DOMINIUM.PL.

Ogólne zasady

1. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść Ogłoszeń zamieszczanych w DOMINIUM.PL.

2. Treść zamieszczanych w DOMINIUM.PL informacji o prezentowanych nieruchomościach, a w szczególności opisów nieruchomości, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce i nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

3. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania Ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanego Ogłoszenia/Ogłoszeń lub innych usterek technicznych, w szczególności awarii łącz telekomunikacyjnych.

4. Korzystanie z dostępnych w Serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związane z zaprezentowaniem nieruchomości lub korzystaniem z innych usług, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

5. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność Ogłoszeń publikowanych przez Ogłoszeniodawców, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez te podmioty w Ogłoszeniu danych nieprawdziwych lub niepełnych albo wprowadzających w błąd. Za treść publikowanych Ogłoszeń odpowiadają wyłącznie Ogłoszeniodawcy. Ogłoszeniodawca odpowiada za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do zamieszczonych zdjęć/wizualizacji.

6. Jeżeli w dowolnym momencie Ogłoszeniodawca zamieszczający swoje Ogłoszenie w DOMINIUM.PL naruszy w jakikolwiek sposób niniejszy Regulamin, FRISCOM s.c. może natychmiast takie Ogłoszenie usunąć bez powiadomienia o tym fakcie Ogłoszeniodawcy.

7. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikami serwisu, w tym pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Użytkownikiem, będących wynikiem publikacji w DOMINIUM.PL Ogłoszenia oraz wymiany zapytań i informacji dokonywanej za pomocą poczty elektronicznej.

8. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie FRISCOM s.c. w związku z treścią zamieszczonego Ogłoszenia.

9. Ogłoszeniodawca może podać w treści Ogłoszenia swoje dane osobowe. Przekazanie danych innych niż adres poczty elektronicznej nie jest warunkiem koniecznym do zamieszczenia Ogłoszenia.

10. Dane osobowe podane przez Ogłoszeniodawcę oraz Użytkownika Serwisowi będą wykorzystywane przez FRISCOM s.c. tylko w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie tych danych przez FRISCOM s.c. będzie się odbywało zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz zasadami przewidzianymi w Polityce prywatności.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez DOMINIUM.PL powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Robert Borzym oraz Bartłomiej Dyląg, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg s.c., z siedzibą w Krakowie (30-015 Kraków), ul. Świętokrzyska 12/412, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@friscom.com.pl.

12. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od jej wpłynięcia. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną o sposobie jej załatwienia.

13. Wszelkie dokumenty dostarczane Użytkownikom przez FRISCOM s.c. (w przypadku Użytkowników niebędących Ogłoszeniodawcami po uzyskaniu zgody) będą następowały w drodze doręczeń na adres poczty internetowej wskazanej przez Użytkownika poprzez przesłanie plików w nieedytowalnej formie PDF, dla odczytania których należy posiadać zainstalowane bezpłatne oprogramowanie do odczytywania plików PDF w postaci programu Adobe Reader, chyba że strony w drodze indywidualnych ustaleń wskażą inną formę kontaktu.

14. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług proponowanych w Serwisie to:

a) połączenie z siecią Internet,

b) zainstalowana przeglądarka internetowa.

15. Użytkownik, poza kontaktem za pomocą Serwisu, posiada możliwość kontaktowania się z FRISCOM s.c. także:

a) telefonicznie pod numerem (+48) 12 307 37 67

b) poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@friscom.com.pl

Zasady funkcjonowania działu ogłoszeniowego DOMINIUM.PL dotyczące Ogłoszeniodawców

1. Publikacja Ogłoszeń o możliwości sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości oferowanych przez Ogłoszeniodawców dokonywana jest na podstawie umów zawieranych indywidualnie między FRISCOM s.c. a danym Ogłoszeniodawcą.

2. Cennik usług świadczonych na rzecz Ogłoszeniodawców dostępny jest w siedzibie FRISCOM s.c.

3. Zasady publikacji Ogłoszeń uregulowane są w niniejszym Regulaminie, zaś w zakresie, w jakim odrębnie uregulowano to w umowie zawartej przez FRISCOM s.c. i Ogłoszeniodawcę - w tej umowie.

Zasady świadczenia przez FRISCOM s.c. usług na rzecz Użytkowników

1. W związku z przesłaniem zapytania za pomocą formularza do kontaktu z Ogłoszeniodawcą oraz akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności FRISCOM s.c. może świadczyć za pośrednictwem DOMINIUM.PL na rzecz Użytkowników następujące usługi:

a) umożliwienie nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą poprzez wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronach z prezentowanym Ogłoszeniem lub do którego dostęp umożliwiony jest na innych stronach Serwisu. Po wypełnieniu przez Użytkownika formularza kontaktowego i wybraniu opcji "Wyślij" zapytanie wysyłane jest do Ogłoszeniodawcy. Wysłanie zapytania wymaga ujawnienia Ogłoszeniodawcy danych osobowych Użytkownika zainteresowanego danym Ogłoszeniem. Zapytanie takie zostanie przesłane do Ogłoszeniodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty wysłania zapytania przez Użytkownika,

b) wysyłanie powiadomień o Ogłoszeniach spełniających podobne kryteria do tych Ogłoszeń, które zostały wyszukane przez Użytkownika oraz co do których skorzystał on z formularza kontaktowego, na podany przez niego adres e-mail.

2. Użytkownik może korzystać również z pozostałych funkcji dostępnych za pomocą Serwisu:

a) prezentacja Ogłoszeń oraz umożliwienie wyszukiwania i przeglądania Ogłoszeń, przy czym wyszukiwanie może odbywać się za pomocą wyszukiwarek umożliwiających wybór odpowiednich opcji wyszukiwania;

b) korzystanie z funkcji "notuj", pozwalającej na zapisywanie wybranych Ogłoszeń; po przejściu na podstronę Serwisu pn. "Notes" możliwe jest przeglądanie przez Użytkownika zanotowanych Ogłoszeń;

c) wyszukiwanie inwestycji mieszkaniowych dotyczących nieruchomości z rynku pierwotnego poprzez skorzystanie z funkcji "mapa inwestycji";

d) wyszukiwanie informacji o Ogłoszeniach i Ogłoszeniodawcach poprzez skorzystanie z podstrony Serwisu pn. "Deweloperzy" i "Pośrednicy";

e) korzystanie z działu redakcyjnego DOMINIUM.PL, w którym zamieszczane są informacje i artykuły dotyczące tematu nieruchomości.

3. Korzystając z formularza kontaktowego, Użytkownik podaje swój adres e-mail, a opcjonalnie również numer telefonu, w celu umożliwienia nawiązania przez Ogłoszeniodawcę lub FRISCOM s.c. kontaktu z Użytkownikiem w sprawach wskazanych w ust. 1.

4. FRISCOM s.c. zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania świadczenia niektórych usług na rzecz Użytkowników.

5. Usługi na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatnie.

6. Ponadto, przesyłając formularz kontaktowy Użytkownik potwierdza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności.

Postanowienia końcowe

1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, iż ma świadomość, że przetwarzanie podanych danych odbywać będzie się zgodnie z Polityką Prywatności, z którą się zapoznał oraz z RODO, a także, że wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650). W przypadku braku zgody ze strony Użytkownika na warunki wyrażone w tych dokumentach może on zwrócić się do FRISCOM s.c. z propozycją uregulowania warunków świadczenia usług w sposób odmienny, które strony ustalą w drodze indywidualnych negocjacji.

2. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683), prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Wzór pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy są załącznikami do niniejszego Regulaminu.

3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

4. FRISCOM s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej FRISCOM s.c. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.dominium.pl/pl/strona/regulamin, wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zlecenia dotyczące Ogłoszeń złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

5. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w pliku PDF do pobrania na własny komputer (pobierz).

Załącznik nr 1 – Formularz Odstąpienia Od Umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać do FRISCOM s.c. tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres:

Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg spółka cywilna, ul. Świętokrzyska 12/412, 30-015 Kraków

adres e-mail: biuro@friscom.com.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, …………………………………………………………………………… (imię i nazwisko Konsumenta), zamieszkała/-ły ……………………………………… (adres zamieszkania), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej z Robertem Borzymem (NIP: 6781308976, REGON: 121247267) oraz Bartłomiejem Dylągiem (6781173855, REGON: 121157699), prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg spółka cywilna z siedzibą w Krakowie (30-015 Kraków) przy ul. Świętokrzyskiej 12/412, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004.

Data złożenia oświadczenia i podpis konsumenta

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………

Załącznik nr 2 – Informacja o Prawie Odstąpienia

Robert Borzym oraz Bartłomiej Dyląg, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg spółka cywilna, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 12/412, 30-015 Kraków, NIP 675-12-14-940, REGON 357043004 (zwana dalej FRISCOM s.c.) w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683) informują, że:

Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarliście Państwo umowę z Robertem Borzymem (NIP: 6781308976, REGON: 121247267) oraz Bartłomiejem Dylągiem (6781173855, REGON: 121157699), prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg spółka cywilna z siedzibą w Krakowie (30-015 Kraków) przy ul. Świętokrzyskiej 12/412, NIP: 675-12-14-940, REGON: 357043004.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FRISCOM s.c. na adres:

Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg spółka cywilna, ul. Świętokrzyska 12/412, 30-015 Kraków, adres e-mail: biuro@friscom.com.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jaki znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Użytkownik, który złożył oświadczenie o rezygnacji z przysługującego mu zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2017 r., poz. 683) przed upływem 14-dniowego terminu do prawa odstąpienia, zgodnie z art. 38 pkt. 13 wyżej wymienionej ustawy, z uwagi na charakter usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych, traci prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI FRISCOM (ostatnia modyfikacja 10.01.2023 r.)

Administratorem danych osobowych Użytkowników zebranych za pomocą strony internetowej www.dominium.pl (dalej "Serwis") są Robert Borzym (NIP: 6781308976, REGON: 121247267) oraz Bartłomiej Dyląg (NIP: 6781173855, REGON: 121157699), prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą FRISCOM Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg Spółka cywilna (dalej FRISCOM), adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Świętokrzyska 12/412, 30-015 Kraków, NIP: 6751214940, telefon: 12 307 37 67, e-mail: dane@friscom.com.pl. Niniejsza informacja udzielana jest na podstawie art. 13 ust. 1 oraz 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("RODO") Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

I. Podstawa przetwarzania danych osobowych Użytkowników

FRISCOM może przetwarzać dane osobowe Użytkowników i występować w związku z tym jako administrator danych w następujących przypadkach:

- dla celów prowadzonej działalności: zarządzania stosunkiem umownym łączącym Użytkownika i FRISCOM w związku z korzystaniem przez niego z usług świadczonych przez FRISCOM, w tym w związku z wykonywaniem ciążących na FRISCOM obowiązków wynikających z przepisów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- w określonych przypadkach FRISCOM zbiera również dane osobowe dla innych Użytkowników Serwisu w celu przekazania zapytań złożonych przez Użytkownika.

- w związku z takimi celami, jak analiza korzystania z Serwisu, poprawa jego funkcjonowania i bezpieczeństwa (w tym także archiwizacja danych i wykonywanie kopii zapasowych) zapisujemy pewne informacje za pomocą takich narzędzi jak logi serwera, cookies i inne podobne technologie. Informacje te nie są zbierane w tym celu, by identyfikować Użytkowników, jednak w określonych przypadkach (np. gdy posiadamy dodatkowe informacje wynikające z tego, że Użytkownik skorzystał z formularza kontaktowego w Serwisie i przekazał nam dodatkowe informacje o sobie), możemy być w stanie informacje te przypisać do zidentyfikowanego użytkownika.

- możesz również wyrazić swoją zgodę dodatkowo na przetwarzanie Twoich danych do celów marketingowych (np. zaznaczając odpowiedni check-box przy formularzu kontaktowym w Serwisie).

Za każdym razem, gdy zgoda Użytkownika będzie potrzebna dla przetwarzania jego danych osobowych, Użytkownik zostanie poproszony o jej wyrażenie oraz poinformowany, w jaki sposób zgoda ta wpływa na jego prawa.

II. Prawa podmiotów danych

Pochodzące od Użytkownika żądanie skorzystania z przysługujących mu praw powinno być kierowane za pomocą poczty e-mail na adres: dane@friscom.com.pl. Kontaktując się z FRISCOM za pomocą poczty elektronicznej Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą nam potwierdzić tożsamość Użytkownika tak, by osoba nieuprawniona nie uzyskiwała dostępu do jego danych.

II. 1 Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych

Użytkownik ma prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o jego danych osobowych, które FRISCOM przechowuje, lub do których ma dostęp. Skorzystanie z tego uprawnienia możliwe jest poprzez wysłanie do nas e-mail na adres: dane@friscom.com.pl.

Na żądanie Użytkownika doręczone nam we wskazany powyżej sposób, FRISCOM wyśle mu również kopię jego danych osobowych, które przetwarza. Za przesłanie kolejnych kopii danych, o które poprosi Użytkownik, FRISCOM zastrzega sobie prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi żądania.

Zwracamy uwagę, że poufność informacji stanowi wspólny obowiązek FRISCOM i Użytkownika. FRISCOM nie będzie odpowiedzialny za niewłaściwe wykorzystanie danych Użytkownika przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, w tym jeżeli Użytkownik udostępni osobie trzeciej dane do logowania do swojego konta. Użytkownik powinien informować nas o takich przypadkach, żeby FRISCOM mógł na nie reagować i zapobiegać im w przyszłości.

II. 2 Prawo do sprostowania danych osobowych

FRISCOM podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika są prawidłowe, kompletne i aktualne. Użytkownik winien pamiętać jednak, że jest to wspólna odpowiedzialność FRISCOM i Użytkownika. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, Użytkownik powinien zawiadomić FRISCOM, wysyłając wiadomość e-mail.

II. 3 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył FRISCOM, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do maszynowego odczytu, jak również ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, którego wskaże FRISCOM.

II. 4 Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania

We wskazanych w przepisach przypadkach Użytkownik ma uprawnienie, by żądać usunięcia jego danych osobowych (co dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie sytuacji, gdy wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, a FRISCOM nie będzie miał nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się na cele marketingowe). Uprawnienie to zostanie wykonane przez FRISCOM bez nieuzasadnionej zwłoki i pod warunkiem, że inne przepisy nie będą nakładać na FRISCOM obowiązku przetwarzania danych. Użytkownik może również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania danych.

II. 5 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

We wskazanych w przepisach przypadkach i w zależności od indywidualnej sytuacji Użytkownika, Użytkownik może mieć prawo, by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu jego danych (wliczając to sytuacje, gdy FRISCOM przetwarza dane Użytkownika w oparciu o prawnie uzasadniony interes – w szczególności na cele marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), a także dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celu analizy statystycznej korzystania z Serwisu oraz w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam do preferencji Użytkownika). W takich sytuacjach FRISCOM nie będzie kontynuować przetwarzania, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

II. 6 Prawo do wniesienia skargi i do ochrony prawnej przed sądem

Użytkownik ma w każdym czasie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem – w konkretnej sprawie, w której uzna, że jego prawa zostały naruszone.

II. 7 Prawo do wycofania zgody

W tych przypadkach, gdy dane FRISCOM przetwarza na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, Użytkownik ma prawo zgodę tą w każdym czasie wycofać za pomocą e-mail: dane@friscom.com.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Okres przechowywania

Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą w celu wykonywania umowy łączącej go oraz FRISCOM tylko przez okres jej trwania (co do zasady czas nieokreślony, chyba że inny wskazano w zaakceptowanym przez Użytkownika Regulaminie, lub indywidualnie ustalono z Użytkownikiem). W innych celach dane Użytkownika będą przechowywane tylko przez okres, przez jaki wymagać tego będą przepisy lub prawnie uzasadniony interes FRISCOM (w tym w celu wykazania prawidłowości wykonania przez nas usług - do upływu okresu przedawnienia roszczeń) lub do czasu wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą przetwarzania danych.

IV. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), lub do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W każdym przypadku, gdy będzie mogło dochodzić do takiego przekazywania dołożymy należytych starań, by odbywało się ono w oparciu o ważną podstawę prawną a także z wykorzystaniem dodatkowych środków zabezpieczeń, jeżeli takie są wymagane.

V. Przetwarzanie danych w poszczególnych sytuacjach

V.1 Przetwarzanie danych zebranych w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkownika usług w ramach korzystania z Serwisu i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika

V.1.1 Cele i podstawy prawne zbierania danych osobowych

FRISCOM może zbierać, przechowywać i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkownika:

a) w celu wykonania umowy zawartej przez Użytkownika i FRISCOM w związku z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika, w tym w celu przekazania danych do Ogłoszeniodawcy zgodnie z zapytaniem Użytkownika oraz w celu przekazywania powiadomień o innych Ogłoszeniach;

b) w celu marketingu bezpośredniego usług FRISCOM po zakończeniu umowy – w przypadku, gdy udzielona zostanie zgoda;

c) dla prawnie uzasadnionych celów FRISCOM lub osób trzecich (takich jak, choć niewyłącznie, marketing bezpośredni, zapobieganie oszustwom i dochodzenie roszczeń oraz w celu analizy statystycznej korzystania z Serwisu, czy dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam do preferencji Użytkownika).

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale brak ich podania może skutkować niemożliwością wykonania przez FRISCOM zawartej z Użytkownikiem umowy.

V.1.2 Zakres przetwarzanych danych

FRISCOM przetwarzać może następujące dane:

- adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika,

- dane adresata zapytania (Ogłoszeniodawcy) i treść Ogłoszenia, w związku z którym Użytkownik przesłał zapytanie,

- numer IP Użytkownika, dane przeglądarki, datę wysłania zapytania do Ogłoszeniodawcy,

- treść zapytania wpisaną przez Użytkownika w formularzu,

- dane o czasie i zakresie korzystania z Serwisu, w tym o wyświetlanych reklamach oraz dane o odwiedzanych witrynach zapisane w przeglądarce Użytkownika.

V.1.3. Odbiorcy danych

FRISCOM ujawni dane osobowe Użytkownika jedynie:

- Ogłoszeniodawcy, którego dane wskazane zostały w formularzu kontaktowym wykorzystanym przez Użytkownika do wysłania zapytania. Ogłoszeniodawca z momentem wysłania zapytania przez Użytkownika staje się również jednocześnie administratorem danych Użytkownika,

- osobom trzecim będącym dostawcami usług na rzecz FRISCOM, które są niezbędne dla prowadzenia Serwisu, takich jak operatorzy płatności online, hostingodawcy lub podmioty świadczące dla Serwisu inne usługi, w tym np. usługi utrzymania, usługi w zakresie analizy działania serwisu i dostosowania reklam.

- odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,

- innym odbiorcom, gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić żywotne interesy Użytkownika lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.

FRISCOM dołoży należytej staranności w doborze stron trzecich i w przypadku takich wybranych podmiotów FRISCOM wymagał będzie każdorazowo, by chronili dane Użytkownika za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

V.1.4. Okres przechowywania

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

- w celu realizacji usługi w ramach zawartej umowy – przez czas trwania tej umowy wynikający z zaakceptowanego przez Użytkownika Regulaminu,

- w celu przekazania zapytania Ogłoszeniodawcy – do czasu ich przekazania, nie później niż przez okres 30 dni,

- przez okres, jakiego wymagać będą przepisy lub uzasadniony interes FRISCOM (w tym w celu wykazania prawidłowości wykonania przez nas usług na rzecz Użytkownika – do upływu okresu przedawnienia roszczeń),

- w przypadku wyrażenia zgody – do czasu jej wycofania.

V.2 Przetwarzanie danych z formularza kontaktowego "Kontakt z Dominium.pl"

V.2.1 Cele i podstawy prawne zbierania danych osobowych

FRISCOM może zbierać, przechowywać i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu:

a) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu poprzez wysłanie do FRISCOM zapytania i udzielenia przez FRISCOM odpowiedzi;

b) dla prawnie uzasadnionych celów FRISCOM lub osób trzecich (takich jak, choć niewyłącznie, marketing bezpośredni lub zapobieganie oszustwom i dochodzenie roszczeń oraz w celu analizy statystycznej korzystania z Serwisu, czy dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam do preferencji Użytkownika);

c) w przypadku zbierania zgody od Użytkownika – dla celów wskazanych każdorazowo w tej zgodzie.

Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, ale brak ich podania może skutkować niemożliwością wysłania do Użytkownika odpowiedzi przez FRISCOM.

V.2.2 Zakres przetwarzanych danych

FRISCOM przetwarzać może w poszczególnych sytuacjach następujące dane:

- adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika,

- numer IP Użytkownika, datę wysłania zapytania poprzez formularz,

- treść zapytania wpisaną przez Użytkownika w formularzu,

- dane o czasie i zakresie korzystania z Serwisu, w tym o wyświetlanych reklamach oraz dane o odwiedzanych witrynach zapisane w przeglądarce Użytkownika.

V.2.3. Odbiorcy danych

FRISCOM ujawni dane osobowe Użytkownika jedynie:

- osobom trzecim będącym dostawcami usług na rzecz FRISCOM, które są niezbędne dla prowadzenia Serwisu, takich jak operatorzy płatności online, hostingodawcy lub podmioty świadczące dla Serwisu inne usługi, w tym np. usługi utrzymania, usługi w zakresie analizy działania serwisu i dostosowania reklam,

- odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,

- innym odbiorcom, gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić żywotne interesy Użytkownika lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.

FRISCOM dołoży należytej staranności w doborze stron trzecich i w przypadku takich wybranych podmiotów FRISCOM wymagał będzie każdorazowo, by chronili dane Użytkownika za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

V.2.4. Okres przechowywania

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

- w celu odpowiedzi na zapytanie – przez czas potrzebny do udzielenia przez FRISCOM odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej niż 30 dni, chyba że złożone zostaną dalsze zapytania przez Użytkownika,

- przez okres, jakiego wymagać będą przepisy lub uzasadniony interes FRISCOM (w tym w celu wykazania prawidłowości wykonania przez nas usług - do upływu okresu przedawnienia roszczeń),

- w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę – do czasu jej wycofania.

VI. Szczegółowe informacje o rozwiązaniach stosowanych w Serwisie pochodzących od podmiotów trzecich:

VI.1. Rozwiązania od Google

Korzystamy z Google Analytics – usługi analityki internetowej oferowanej przez Google, która śledzi i raportuje informacje o ruchu na Stronie. Informacje te są następnie udostępniane firmie Google, która może wykorzystać je do kontekstualizowania i personalizowania reklam. Możesz zrezygnować z udostępniania Google informacji o Twojej aktywności na naszej Stronie, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (do pobrania z tej strony: https://support.google.com/analytics/ answer/181881?hl=pl). Ten dodatek uniemożliwia Google Analytics JavaScript udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności. Możesz również wyłączyć personalizację reklam tutaj: https://adssettings.google.com/.

Dane zebrane za pomocą Google Analytics mogą być następnie udostępniane i wykorzystywane przez inne narzędzia z pakietu Google, z których korzystamy (Google Ads).

Korzystamy również z reCAPTCHA, usługi firmy Google, która pomaga chronić witryny przed spamem i nadużyciami. „CAPTCHA” to test Turinga, który pozwala odróżnić ludzi od botów. Dodając reCAPTCHA do naszej Strony, możemy zablokować automatyczne oprogramowanie. Aby interfejs (API) reCAPTCHA działał, zbiera informacje o sprzęcie i oprogramowaniu (które w niektórych przypadkach mogą być danymi osobowymi), takie jak dane urządzenia i aplikacji, i wysyła je do Google w celu analizy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google Prywatność i warunki:
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/terms.

W przypadku Użytkowników z Unii Europejskiej dane przetwarzane będą przez spółkę Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, Barrow St., Dublin 4, Ireland), zaś w przypadku Użytkowników spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii - przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, US). Z racji tego, że Google Ireland Limited jest spółką zależną od Google LLC może potencjalnie dochodzić do transferu danych do USA, co jednak odbywać będzie się w oparciu o odpowiednie postanowienia umowne zawarte z Google oraz dodatkowe środki zabezpieczeń (w tym anonimizację danych).

VI.2. Rozwiązania od AdOcean Sp. z o.o.

W naszym Serwisie korzystamy również z rozwiązań służących do emisji kampanii reklamowych i zarządzania powierzchnią reklamową dostarczanych przez AdOcean Sp. z o.o. w Warszawie (ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa). Domyślne ustawienia zastosowane w naszym Serwisie powodują, że nie są zbierane i przekazywane do AdOcean Sp. z o.o. dane pozwalające na identyfikację naszych Użytkowników (tj. dane te pozbawione są identyfikatorów online). Powoduje to, że Użytkownicy nie podlegają profilowaniu, a wyświetlane reklamy nie są dostosowywane do profili Użytkowników. O tym jakie zasady w zakresie przetwarzania danych stosuje AdOcean Sp. z o.o. dowiedzieć można się pod adresem: https://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html. Dodatkowo AdOcean Sp. z o.o. zapewnia narzędzie umożliwiające skorzystanie z praw wynikających z przepisów o ochronie danych dostępne pod adresem: https://privacypolicy.gemius.com/pl/.

VI.3. Łącza do stron podmiotów trzecich

Zwracamy również uwagę, że w Serwisie zamieszczone są też łącza odsyłające do stron internetowych osób trzecich. W szczególności mogą to być strony Użytkowników naszego Serwisu, platform typu Youtube.com, czy też reklamodawców. W stosunku do osób odwiedzających te strony obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również kto inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.

 

Polityka Friscom dotycząca cookies (ostatnia modyfikacja 10.01.2023 r.)

Używając stron Friscom wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Część stosowanych przez nas cookies jest niezbędna dla funkcjonowania Serwisu, i w tym zakresie nie jest zbierana na nie zgoda. Pozostałe cookies, które nie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu aktywowane zostaną dopiero po wyrażeniu przez Ciebie zgody za pomocą bannera wyświetlanego przy wejściu na stronę. W przypadku późniejszej zmiany decyzji co do zgody na używanie przez nas cookies możesz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo zaprzestać używania stron tworzonych przez Friscom.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pod pojęciem cookies zgodnie z niniejszą Polityką mieszczą się również technologie takie jak: local storage, session storage, indexedDB.

3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, Friscom s.c. z siedzibą ul. Świętokrzyska 12/412, 30-015 Kraków. Stosujemy również cookies od podmiotów trzecich (Google Ireland Limited oraz AdOcean Sp. z o.o.) oraz współpracujących z FRISCOM reklamodawców oraz partnerów. O tym, jak przetwarzane są dane z wykorzystaniem tych rozwiązań, dokładniejsze informacje znajdują się również w punkcie VI Polityki Prywatności.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, a także zapamiętać wybór co do akceptacji cookies;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;
d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) dostosowania treści reklam emitowanych w Serwisie;
f) weryfikacji, czy z Serwisu korzysta człowiek, czy automat.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz usług dostępnych w ramach Serwisu,. Za niezbędne uznać należy cookies służące do celów wskazanych w punkcie 4 lit. a), d) i f) tej Polityki Cookies;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Odwiedzając Serwis możesz wyrazić zgodę na wykorzystywanie plików cookies innych niż niezbędne. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies (w tym również niezbędnych cookies) w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10. Informacje dotyczące możliwości kontrolowania plików cookie w popularnych przeglądarkach znajdują się na przykładowych stronach:

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/storage-api

Apple Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Microsoft Windows Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d