Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KRAKOWSKIEGO SERWISU MIESZKANIOWEGO DOMINIUM.PL

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z działu ogłoszeniowego Krakowskiego Serwisu Mieszkaniowego DOMINIUM.PL (www.dominium.pl), prowadzonego przez FRISCOM spółka cywilna Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, przeznaczonego do prezentacji nieruchomości z rynku wtórnego (domów, mieszkań, działek i lokali), a także z rynku pierwotnego w zakresie ogłoszeń umieszczanych przez przedsiębiorców.

Definicje

1. DOMINIUM.PL - internetowy serwis ogłoszeniowy, prowadzony przez FRISCOM spółka cywilna Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, z siedzibą ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków, NIP 675-12-14-940, REGON 357043004 (zwana dalej FRISCOM s.c.), służący użytkownikom do umieszczania czasowych ogłoszeń prezentujących posiadane lub poszukiwane przez nich nieruchomości.

2. Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające sporządzenie przez niego informacji o możliwości sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, obelżywe, innych treści zakazanych przez prawo oraz noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, a także takich, które mogłyby działać na szkodę FRISCOM s.c.

3. Ogłoszenie użytkownika prywatnego bezpłatne - podstawowa wersja ogłoszenia w formie wyłącznie tekstowej, które użytkownik może zamieścić samodzielnie poprzez wypełnienie formularza, po przejściu procedury rejestracji. Ogłoszenie wyświetlane będzie przez okres 30 dni od momentu zaakceptowania rejestracji, chyba że użytkownik zdecyduje wcześniej o usunięciu ogłoszenia.

4. Ogłoszenie użytkownika prywatnego płatne - wersja rozszerzona ogłoszenia z możliwością umieszczenia zdjęć oraz wyeksponowania ogłoszenia i odróżnienia od ogłoszeń bezpłatnych. Ogłoszenie będzie wyświetlane w tej formie przez okres 15, 30 lub 90 dni (w zależności od wybranej opcji) od momentu wpływu opłaty za ogłoszenie na wskazane konto bankowe i aktywacji ogłoszenia.

5. Ogłoszenie użytkownika profesjonalnego - ogłoszenie w wersji płatnej, zamieszczane w serwisie na podstawie zawartej na piśmie umowy z przedsiębiorcami o umieszczenie prezentacji inwestycji i ogłoszeń mieszkaniowych.

6. Cennik - ustalane przez serwis DOMINIUM.PL opłaty za umieszczenie ogłoszeń, uiszczane przez użytkownika profesjonalnego przed emisją ogłoszenia na podstawie pisemnej umowy zawieranej z FRISCOM s.c, a także przez użytkowników prywatnych za ogłoszenie w formie rozszerzonej. Cennik dotyczy ogłoszeń umieszczanych przez użytkowników profesjonalnych oraz użytkowników prywatnych, korzystających z ogłoszeń w wersji rozszerzonej.

7. Użytkownik - osoba fizyczna, pełnoletnia (ukończony 18 rok życia) i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.

8. Użytkownik prywatny - osoba fizyczna, pełnoletnia (ukończony 18 rok życia), która umieszcza ogłoszenie niezwiązane z jej działalnością zawodową.

9. Użytkownik profesjonalny - przedsiębiorca, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, których działalność zawodowa związana jest z rynkiem obrotu nieruchomościami, w szczególności deweloperzy i pośrednicy nieruchomości.

10. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez FRISCOM s.c., określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z działu ogłoszeniowego DOMINIUM.PL.

Ogólne zasady

1. FRISCOM s.c. nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w DOMINIUM.PL.

2. Treść zamieszczanych w DOMINIUM.PL informacji o prezentowanych nieruchomościach, a w szczególności opisów nieruchomości, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce i nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

3. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ogłoszeń, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanego ogłoszenia/ogłoszeń lub innych usterek technicznych, w szczególności awarii łącz telekomunikacyjnych.

4. Korzystanie z dostępnych w serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związane z zaprezentowaniem nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

5. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność ogłoszeń publikowanych przez użytkowników prywatnych i profesjonalnych, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez te podmioty w ogłoszeniu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiadają wyłącznie użytkownicy. Użytkownik odpowiada za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do zamieszczonych zdjęć/wizualizacji.

6. Jeżeli w dowolnym momencie użytkownik zamieszczający swoje ogłoszenie w DOMINIUM.PL naruszy w jakikolwiek sposób niniejszy regulamin, FRISCOM s.c. może natychmiast takie ogłoszenie usunąć bez powiadomienia o tym fakcie użytkownika.

7. FRISCOM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między użytkownikami serwisu, będących wynikiem publikacji w DOMINIUM.PL ogłoszenia oraz wymiany zapytań i informacji dokonywanej za pomocą poczty elektronicznej.

8. Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie FRISCOM s.c. w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia.

9. Użytkownik umieszczający ogłoszenie może podać w jego treści swoje dane osobowe. Przekazanie danych innych niż adres poczty elektronicznej nie jest warunkiem koniecznym do zamieszczenia ogłoszenia.

10. Dane osobowe podane serwisowi DOMINIUM.PL będą wykorzystywane przez FRISCOM s.c. tylko w celach związanych ze świadczoną usługą, będzie się to odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.

12. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie FRISCOM s.c. czynności w ramach niniejszej usługi.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez DOMINIUM.PL powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: FRISCOM spółka cywilna Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg, z siedzibą ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@friscom.com.pl

14. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 7 dni roboczych od jej wpłynięcia. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną o sposobie jej załatwienia.

Zasady funkcjonowania działu ogłoszeniowego DOMINIUM.PL

1. DOMINIUM.PL udostępnia użytkownikom prywatnym możliwość bezpłatnego lub płatnego czasowego zamieszczania przez nich na stronie DOMINIUM.PL ogłoszeń dotyczących nieruchomości poprzez zgłoszenie ogłoszenia wyłącznie za pomocą formularza znajdującego się na stronie lub poczty elektronicznej. Dodanie ogłoszenia do serwisu przez użytkownika prywatnego oznacza jego zgodę na:

- przetwarzanie podanych przez użytkownika danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.)

- przesyłanie zapytań i informacji handlowych drogą poczty elektronicznej (na podany przez użytkownika adres email) pomiędzy użytkownikami serwisu zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

2. DOMINIUM.PL udostępnia użytkownikom profesjonalnym możliwość płatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronie DOMINIUM.PL ogłoszeń dotyczących nieruchomości na zasadach określonych w umowie pisemnej zawartej przez użytkownika profesjonalnego z FRISCOM s.c.

Zasady funkcjonowania działu ogłoszeniowego DOMINIUM.PL dotyczące użytkowników prywatnych

I. Zasady ogólne.

1. Użytkownik prywatny zamieszcza ogłoszenie poprzez wpisanie uszczegółowionych danych w znajdującym się na stronie serwisu formularzu, który zawiera m.in. następujące pola:

a) dane umożliwiające logowanie do oferty: login - email (*), hasło dostępu (*)

b) dane kontaktowe: numer telefonu

c) lokalizacja nieruchomości (*)

d) powierzchnia nieruchomości (*)

e) opis nieruchomości

f) warunki cenowe dotyczące nieruchomości (*)

g) pola akceptacji oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu jego warunków (*) (akceptacja polega na zaznaczeniu pola akceptacji).

Podanie danych oznaczonych (*) ma charakter obowiązkowy. Niepodanie przez użytkownika danych oznaczonych (*) uniemożliwia korzystanie z działu ogłoszeniowego DOMINIUM.PL, podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny.

2. Ta sama nieruchomość nie może być jednocześnie przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia bezpłatnego przez jednego użytkownika prywatnego (logującego się za pomocą unikalnego adresu email).

3. Każde ogłoszenie umieszczone w serwisie podlega następującemu procesowi rejestracji:

a) użytkownik musi przejść proces uzupełniania formularza ogłoszeniowego,

b) po uzupełnieniu formularza następuje proces rejestracji, który wymaga potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia przez użytkownika,

c) o sposobie potwierdzenia użytkownik jest informowany w trakcie procesu rejestracji w DOMINIUM.PL,

d) w przypadku niedopełnienia procedury potwierdzenia zamieszczenia ogłoszenia, zostanie ono automatycznie usunięte z DOMINIUM.PL po upływie 3 dni od dnia dokonania wypełnienia formularza.

4. Każde ogłoszenie po wprowadzeniu do bazy danych serwisu podlega procesowi akceptacji przez serwis, który polega na sprawdzeniu, czy ogłoszenie nie narusza zasad regulaminu. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, zamieszczone ogłoszenie może zostać usunięte bez powiadomienia użytkownika, który je zamieścił.

5. Do momentu pozytywnej rejestracji ogłoszenia przez użytkownika i akceptacji ze strony DOMINIUM.PL, nie pojawi się ono w DOMINIUM.PL, pomimo że znajduje się w bazie ogłoszeń.

6. Bez pozytywnej rejestracji i aktywacji niemożliwe jest także zalogowanie się do serwisu ani dokonywanie zmian w ogłoszeniu.

7. Ogłoszenie prezentowane jest w DOMINIUM.PL przez okres 30 dni od dnia jego rejestracji (w wersji płatnej - przez okres wybrany przez użytkownika), chyba że użytkownik zdecyduje wcześniej o usunięciu ogłoszenia.

8. Jeżeli użytkownik samodzielnie usunie swoje ogłoszenie z serwisu, jego login oraz hasło dostępu oraz pozostałe dane kontaktowe zostaną również usunięte z DOMINIUM.PL.

9. Użytkownik może usunąć swoje ogłoszenie w dowolnym momencie.

10. W przypadku, gdy użytkownik zapomni swojego loginu i/lub hasła, może wysłać pocztą elektroniczną prośbę o przypomnienie loginu/hasła na adres info@dominium.pl, korzystając z tego samego konta poczty elektronicznej, którego użył podczas rejestracji ogłoszenia. Monity o przypomnienie loginu/hasła wysłane z innego konta nie będą rozpatrywane.

11. Użytkownik prywatny DOMINIUM.PL zobowiązuje się nie wykorzystywać do celów komercyjnych żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu.

12. W opisach ogłoszeń użytkowników prywatnych nie mogą się znaleźć reklamy firm, stron www lub serwisów internetowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu FRISCOM s.c. przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia z DOMINIUM.PL.

13. Zamieszczanie przez Użytkowników prywatnych ogłoszeń w DOMINIUM.PL w wersji bezpłatnej, ich usuwanie oraz dokonywanie modyfikacji treści jest bezpłatne.

II. Zasady szczegółowe dla użytkowników prywatnych korzystających z wersji rozszerzonej - płatnej.

1. Użytkowników prywatnych korzystających z wersji rozszerzonej obowiązują zasady ogólne dla użytkowników prywatnych i proces rejestracji, a dodatkowo zasady przedstawione poniżej.

2. Ogłoszenie w wersji rozszerzonej umożliwia umieszczenie zdjęć nieruchomości (do 10 zdjęć lub wizualizacji, które będą wyświetlone na stronie, oraz tekstu opisu (maksymalnie 65 000 znaków).

3. Ogłoszenie w wersji rozszerzonej wyróżnionej będzie dodatkowo wyeksponowane przez wyświetlenie pod wyszukiwarką danego typu ogłoszeń oraz opublikowanie w kolorze czerwonym na liście wyników wyszukiwania ogłoszeń spełniających zadane kryteria wyszukiwania, w kolejności przed ogłoszeniami niewyróżnionymi.

4. Opłata za ogłoszenie w wersji rozszerzonej wynosi odpowiednio:

Okres publikacji Wersja rozszerzona Wersja rozszerzona wyróżniona
15 dni 10 zł 19 zł
30 dni 15 zł 29 zł
90 dni 30 zł 59 zł

Podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

5. Użytkownik prywatny nie może jednocześnie umieszczać ogłoszenia dotyczącego tej samej nieruchomości w wersji bezpłatnej i rozszerzonej.

6. Opłaty za ogłoszenia rozszerzone należy uiszczać na rachunek bankowy FRISCOM s.c.: 21114020040000320230083305, w banku BRE Bank SA, podając w tytule przelewu nr id ogłoszenia i adres nieruchomości.

7. Ogłoszenie rozszerzone zostanie wyemitowane w ciągu 2 dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty należności na wskazanym rachunku bankowym FRISCOM s.c., po akceptacji treści ogłoszenia.

8. Potwierdzenie dokonania opłaty można przesłać faksem (na numer 12 299 74 80) lub pocztą elektroniczną na adres info@dominium.pl. W potwierdzeniu musi znaleźć się numer id ogłoszenia, którego opłata dotyczy.

9. Uiszczenie opłaty za ogłoszenie jest równoznaczne ze złożeniem przez użytkownika prywatnego oświadczenia woli, że zawiera on z FRISCOM s.c. umowę na emisję ogłoszenia w formie rozszerzonej i w pełni akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

10. Użytkownikowi prywatnemu, który zamieścił ogłoszenie płatne, zostanie wystawiona faktura VAT według danych podanych w przelewie bankowym. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę zawierającą inne dane niż te podane w przelewie, musi wysłać swoje dane: imię, nazwisko i dokładny adres wraz z kodem pocztowym, ewentualnie numer NIP, na adres info@dominium.pl, podając numer id ogłoszenia, którego dotyczy faktura. Dane te nie zostaną wyświetlone w ogłoszeniu i posłużą wyłącznie do wystawienia i doręczenia (listownie lub w formie elektronicznej) przez FRISCOM s.c. faktury VAT.

Zasady funkcjonowania działu ogłoszeniowego DOMINIUM.PL dotyczące Użytkowników profesjonalnych

1. Publikacja ogłoszeń o możliwości sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości oferowanych przez użytkowników profesjonalnych dokonywana jest na podstawie umów zawieranych indywidualnie między FRISCOM s.c. a użytkownikiem profesjonalnym.

2. Cennik usług świadczonych użytkownikom profesjonalnym dostępny jest w siedzibie FRISCOM s.c.

3. Zasady publikacji uregulowane są w niniejszym Regulaminie, który stanowi integralną część umowy, a także w indywidualnej umowie zawartej z użytkownikiem profesjonalnym.

Postanowienia końcowe

1. Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w DOMINIUM.PL

3. FRISCOM s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.

4. Wszelkie zmiany w regulaminie i cennikach obowiązują od chwili ich opublikowania w DOMINIUM.PL.

Polityka Friscom dotycząca cookies

Poniższa polityka dotycząca cookies obejmuje wszystkie strony internetowe oraz wersje stron na urządzenia mobilne tworzone przez Friscom: Dominium.pl, Dominium.tv, Biura.pl, wKrakowie.pl, Dom.krakow.pl, Dom.zakopane.pl, Dom.katowice.pl. Każdorazowe użycie słowa Serwis odnosi się do wszystkich wyżej wymienionych stron.

Używając stron Friscom wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. W przypadku niewyrażenia zgody na używanie przez nas cookies musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki albo zaprzestać używania stron tworzonych przez Friscom.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, Friscom s.c. z siedzibą ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics;
d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
e) dostosowania treści reklam emitowanych w Serwisie.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.