Zwrot VAT na materiały budowlane

Poradnik

Zwrot VAT na materiały budowlane | zdjęcie 1


Ustawa o podatku od towarów i usług, dostosowująca nasze przepisy do prawa wspólnotowego, wprowadziła wyższe, 22% stawki VAT na materiały budowlane. Zawarta w traktacie akcesyjnym derogacja umożliwia stosowanie obniżonej stawki 7% do 31.12.2007 roku w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym. Rozwiązaniem tym nie mogły zostać objęte inwestycje realizowane systemem gospodarczym, a jest to prawie całe budownictwo mieszkaniowe na wsi wraz z remontami, ok. 60% budownictwa jednorodzinnego i ok. 70% remontów w zasobach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Wzrost stawki podatku VAT na materiały budowlane oczywiście podrożył koszty tych realizacji. W tej sytuacji sposobem neutralizacji wzrostu wydatków mieszkaniowych związanych z realizacją inwestycji w systemie gospodarczym ma być dokonywanie zwrotu ze środków budżetu państwa kwot w wysokości odpowiadającej zwiększonym wydatkom. W związku z tym, z dniem 01.01.2006 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, na podstawie której urzędy skarbowe będą dokonywać zwrotu części podatku VAT.

Komu i za co zwrot przysługuje
Zwrot przysługuje osobom fizycznym budującym i remontującym swoje własne domy i mieszkania. Umożliwia odzyskanie pieniędzy (części podatku VAT) wydanych na ten cel od dnia 01.05.2004 roku, gdy stawka podatku na większość materiałów budowlanych wzrosła z 7 do 22%, do dnia 31.12.2007 roku (kiedy to zlikwidowana zostanie obniżona stawka w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym). Zwrotu mogą dochodzić tylko osoby fizyczne, które same kupują materiały i robią to na potrzeby osobiste. Nie będzie natomiast można dochodzić zwrotu VAT-u zapłaconego w cenie usług budowlano-montażowych, jak również wtedy, gdy inwestycja w budowę czy remont odbyła się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto kupujący materiały musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo tytuł prawny do budynku czy mieszkania, a jeśli ponosi wydatki w związku z budową budynku mieszkalnego, jego rozbudową, przebudową, adaptacją – pozwolenie na budowę. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi od 01.05.2004 roku. do 31.12.2007 roku i dotyczyć wyrobów, które zostały obłożone 22%. stawką VAT od maja 2004 roku. Wykaz materiałów objętych zwrotem został ogłoszony w obwieszczeniu z dnia 30 grudnia 2005 roku przez Ministra Transportu i Budownictwa

Kwota zwrotu
Zwrot będzie obejmował tylko podwyżkę, tj. kwotę równą 68,18 % VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych. Mniejszy zwrot otrzymają osoby, które korzystały jeszcze z dużej ulgi budowlanej lub z ulgi podatkowej na remont i modernizację. Im przysługiwać ma zwrot nie więcej niż 55,23 % VAT. Kwota zwrotu dotyczy sumy wszystkich udokumentowanych wydatków od dnia 01.05.2004 roku do dnia 31.12.2007 roku i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Limit zwrotu
Przewidziano jednak pewne limity zwrotu. I tak, zwrot dla inwestujących nie może być wyższy niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji. Remontującym i wykonującym inne prace niewymagające pozwolenia na budowę górny limit wyznacza cena 30m2 powierzchni użytkowej budynku. Dla osób, które w okresie objętym ustawą korzystały z dużej ulgi budowlanej albo ulgi na remont i modernizację, górne limity są niższe i nie mogą przekroczyć 9,959 % ceny tzw. powierzchni rozliczeniowej (70 m2 i 30 m2).

Procedura zwrotu
Warunkiem zwrotu jest złożenie w urzędzie skarbowym stosownego wniosku. Wniosek może być złożony albo po zakończeniu inwestycji (w tym remontu) - ale nie później niż przed upływem 6 miesięcy od jej zakończenia - albo raz w roku. Należy przy tym pamiętać, że ostatni wniosek może być złożony najpóźniej 30.06.2008 roku. Jeżeli inwestor pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, są obowiązani zawiadomić o tym fakcie oba urzędy skarbowe. Na podstawie wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie i określa kwotę zwrotu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Sama kwota zwrotu podlega natomiast wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji podatnikowi.

Wniosek, o którym mowa wyżej powinien zawierać co najmniej :
1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej, adres miejsca zamieszkania, a w przypadku małżeństwa - obojga małżonków;
2) wskazanie właściwego urzędu skarbowego,
3) rodzaj poniesionych wydatków,
4) rok rozpoczęcia inwestycji,
5) wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków,
6) obliczoną kwotę zwrotu,
7) oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty nie wymagają pozwolenia na budowę,
8) wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu, np. numeru rachunku bankowego,
9) podpis osoby ubiegającej się o zwrot, a w przypadku gdy osoba pozostaje w związku małżeńskim - obojga małżonków.

Do wniosku należy załączyć :
1) kopię pozwolenia na budowę albo w przypadku remontu niewymagającego pozwolenia na budowę kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
2) kopię faktur dokumentujących poniesione wydatki,
3) w przypadku wniosku składanego po zakończeniu inwestycji - kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - kopię zawiadomienia o zakończeniu inwestycji,
4) w przypadku wniosku składanego raz w roku w trakcie inwestycji, kopię dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane, jeżeli roboty wymagają pozwolenia na budowę.

Formularze wniosku o zwrot VAT i załączników
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/informatory/zwrot/vzm_1_01awi_07.pdf
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/informatory/zwrot/vzm_1a.pdf
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/informatory/zwrot/vzm_1b.pdf

Wykaz materiałów budowlanych objętych zwrotem VAT
http://www.mtib.gov.pl/pliki/aktualnosci_sg/2147/doc/zalacznik_do_obwieszczenia.pdf

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468) .
http://www.mf.gov.pl/_files_/informatory/ustawa.pdf

Paweł Puch

Czytaj także:

Podatkowe konsekwencje zakupu

Zamknij [x]

Czytaj także:

Podatkowe konsekwencje zakupu

Zamknij [x]